Adatkezelési, adatvédelmi szabályzat és tájékoztató a felhasználási feltételekről

Az IKO Digital Korlátolt Felelősségű Társaság Adatvédelmi tájékoztatója, szabályzata. 

Az IKO Digital Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Adatkezelő) www.propeller.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetése során a Honlapra látogatók, regisztrálók, hírlevélre feliratkozók, hírt beküldők (a továbbiakban: Érintett vagy Felhasználó) adatait kezeli. Az Érintett a Honlap látogatásával – technikai adatok tekintetében -, egyéb adatai tekintetében regisztrációval, hírlevélre feliratkozással, (illetőleg a regisztrációhoz kötötten még: fiók létrehozásával, hír küldésével) automatikusan vagy külön feltüntetett jelölőnégyzet megjelölésével fogadja el a jelen adatvédelmi szabályzatban foglaltakat. Az Érintett hiteles, valós adatokat köteles megadni Adatkezelő részére (valótlan adatok megadásából keletkező kárt az Érintett köteles megtéríteni). A hibásan vagy hiányosan megadott adatokból adódó következményekért kizárólag az Érintett felel. Az Adatkezelő az adatokat és azok valódiságát nem ellenőrzi.

Az adatok kezelésével összefüggésben az Adatkezelő ezúton tájékoztatja az Érintetteket a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az Érintett a Honlap látogatásával és a Honlapra történő regisztrációval, hírlevélre feliratkozással elfogadja az Adatkezelési, Adatvédelmi Szabályzatban és Tájékoztató és Felhasználási feltételekben foglaltakat (a továbbiakban: Szabályzat vagy szabályzat), és hozzájárul a jelen Szabályzatban meghatározott adatkezelésekhez. Az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapul, illetőleg adott esetben jogszabályi kötelezettségen, amely meg van határozva jelen szabályzatban.

Amennyiben az Érintett más harmadik személy adatait adja meg, úgy az ahhoz való hozzájárulást az Érintett köteles megszerezni adott harmadik személytől, e tekintetben Adatkezelő felelőssége kizárt. Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a feltöltés során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, az Adatkezelő jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából. Minden ilyen esetben az Érintett köteles Adatkezelő és harmadik személy kárát, sérelemdíját megtéríteni és az Adatkezelőt mentesíteni. Jelen szakaszban foglaltak az elektronikus levelezési címre is vonatkoznak.

1. Adatkezelések célja

Az Adatkezelő a Honlapra látogatók – technikai adatok - és regisztrálók, hírlevélre feliratkozók, hírt beküldők tekintetében kezeli az Érintettek adatait.

Az adatkezelés célja, hogy minél relevánsabb tartalmat szolgáltasson a felhasználó számára. A regisztráló személy regisztrációja útján jogosulttá válik véleményt fűzni az adott tartalmakhoz. A regisztráció tekintetében az adatkezelés célja a Honlapon történő tartalomszolgáltatás nyújtása, a személyre szabott tartalom megjelenítése. A regisztrált személy fiókot hozhat létre, az ő hozzájárulása alapján a célból kezeli adatait az Adatkezelő, hogy a fiók elérhető legyen és az arra feltöltött tartalmat a felhasználó elérje.

A hírlevél küldése tekintetében az adatkezelés célja a feliratkozó személyek biztosítása a Honlap témája alapján, illetőleg annak alapja egyrészt a Felhasználó hozzájárulása, másrészt a vonatkozó jogszabály által előírt adatkezelési kötelezettség (lásd 2. pont).

A hírküldés tekintetében Adatkezelő azon céllal kezeli az adatokat, hogy a hír elérhető legyen, illetőleg látható más harmadik személyek számára, és a hirdető Felhasználó feltölthesse az adott hírt. Az adatkezelés jogalapja egyrészt a hírt feltöltő Felhasználó hozzájárulása, illetőleg Adatkezelő a törvény kötelezettségeinek tesz eleget a szükséges adatok kezelésével (lásd 2. pont).

Ezen felül a Honlapon előfordulhat nyereményjáték, és ebben az esetben a szükséges adatokat – a jelen és a nyereményjáték szabályzat szerint – az Adatkezelő kezeli. Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait is kezeli. Az Érintettek kifejezetten hozzájárulnak, hogy az általuk megadott, a feltöltött/elküldött regisztrációban szereplő adatokat az Adatkezelő a vonatkozó törvények adta keretek között célhoz kötötten az itt meghatározott célok érdekében kezelje, tárolja és a részéről e tekintetben eljáró személyek részére továbbítsa. Az adatfeldolgozást is az Adatkezelő végzi számítógépes rendszerein keresztül (illetőleg a tárhely szolgáltató minősülhet adatfeldolgozónak, aki az adatokat tárolja a tárhely szolgáltatására tekintettel). Amennyiben az Érintett túllépi a személyes adatok körét és különleges adatot ad meg (pl. e-mailben), annak esetleges kezeléséhez kifejezetten hozzájárul jelen adatkezelési szabályzat elfogadásával, Adatkezelő tájékoztatja azonban Érintettet, hogy kizárólag az Adatkezelő által kért adatokat kezeli (Adatkezelő nem kezeli az ilyen, általa nem kért adatokat). A jelen szabályzat elfogadásának módját pedig írásbelinek tekinti az Érintett.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy az Érintettek által a rendelkezésére bocsátott adatokat célhoz kötötten kezeli, más meg nem jelölt célra nem használja azokat. Hatósági megkeresésre, törvény általi kötelezés esetén azonban Adatkezelő a megkeresőnek (pl. hatóságnak) köteles az adatokat kiadni, ezt Érintettek tudomásul veszik jelen adatkezelési szabályzat elfogadásával és ehhez ezúton kifejezetten hozzá is járulnak, így e tekintetben Adatkezelőnek további hozzájárulást nem kell kérnie az Érintettektől. E tekintetben Adatkezelőhöz az Érintettek igényekkel nem fordulhatnak.

A megadott adatok tekintetében Adatkezelőnek felelőssége nincsen. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja kezelni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa. Az adatkezelés kizárólag Magyarországon, belföldön történik.

Az Érintett kijelenti, hogy jelen Szabályzat alapján adatai kezeléséhez hozzájárult, ezek jelen szabályzatban foglaltak alapján történő kezelése esetén kártérítési, kártalanítási, sérelemdíj és egyéb igényt nem érvényesít Adatkezelővel szemben.

2. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre az Érintettek önkéntes, határozott, megfelelő tájékoztatáson alapuló, félreérthetetlen beleegyező nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Honlap használata során közölt személyes adataik kezelésre kerüljenek (teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedően).

Az Adatkezelő általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. Illetőleg a hírlevél, hír beküldés tekintetében meghatározott esetekben: a Gazdasági Reklámtörvényről szóló 2008. évi XLVIII 5.§ és 6.§ és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13.§, 14.§, 14/A.§ szerint, és a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név – és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX törvény 17.§-a alapján azzal, hogy ahol az Érintett előzetes hozzájárulása szükséges, ott az Adatkezelő erre figyelemmel van.

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, Érintett felel. Az Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő veszi igénybe a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt Honlap látogatással, regisztrációval, hírlevélre feliratkozással, hírküldéssel, fiók létrehozásával összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az e-mail címet megadta.

3. Adatkezelő, mint adatkezelő megnevezése

Név: IKO Digital Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 64-66.
Adószám: 22957508-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-946443
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
E-mail: [email protected]
Telefon: 06-1-371-48-15

Tárhely biztosító (az adatokat tárolja):

Név: Hetzner Online GmbH
Székhely: Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Németország
Ügyfélszolgálat
E-mail: [email protected]
Telefon: +49 9831 505-0

Adatkezelési nyilvántartási számok a célokra tekintettel igénylésre kerültek:

1. hírlevél küldése: bekérés alatt
2. direkt marketing: bekérés alatt
3. honlapon történő regisztráció: NAIH-100680/2016
4. nyereményjáték szervezése: bekérés alatt

4. A kezelt személyes, technikai adatok köre

Adatkezelő elsősorban az alábbi adatokat kéri a regisztráció során feltüntetni:

Név, E-mail Cím, Nem, Lakhely (ország, megye, irányítószám, város, utca, házszám), Telefonszám (vezetékes, mobil), Beosztás (pl.: felsővezető, középvezető, szellemi szabad foglalkozású, alkalmazott, vállalkozó, fizikai dolgozó, tanuló, egyéb), Születési év, hónap, nap, Foglalkozás, Életkor, Személyes honlap vagy blog, Kedvenc idézet, mottó, Szeretem, Nem szeretem, Kedvenc témáim, Politikai nézet, Beszélt nyelvek, Érdeklődési kör.

Technikai adatok

Az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak, és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek különösen a látogatás dátuma és időpontja, az Érintett számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok nem kerülnek összekapcsolásra és nem rendelhetőek közvetlenül az érintettekhez – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá (a jelen szabályzatban foglaltak szerinti esetekben harmadik személyek láthatják az adatokat az Érintett hozzájárulása alapján, illetőleg a 3. pontban megjelölt tárhely szolgáltató tárolja az adatokat). A regisztráló Érintett adatai a saját technikai adataival az adatkezelés céljának megvalósítása érdekében szerepelnek egy nyilvántartásban. Ehhez az Érintett a Honlapon történő regisztrálással és jelen szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárul.

A Honlap html kódja az Adatkezelőtől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére, amely itt megtalálható: www.google.com/analytics/

Cookie-k

Az Adatkezelő, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Érintett aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Érintett saját böngészőjében
- hogyan tudja letiltani a cookie-kat,
- hogyan fogadhat el új cookie-kat,
- hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
- hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

Képek

A Felhasználók által feltöltött linkek, URL-ek, cikkek, szövegek, képek tartalmáért kizárólag a Felhasználó felelős. A feltöltött képeket a Honlapot látogató minden személy láthatja, amennyiben az hírküldéshez van kapcsolva, vagy amennyiben az Felhasználói fiókhoz kapcsolt. Felhasználó szavatol ezen tartalmak jogszabálynak történő megfeleléséért, és azért, hogy tartalom – rajta szereplő személyek, állatok, tárgyak stb. – tekintetében jogosultsággal, hozzájárulással rendelkezzen. Ezen felül Felhasználó felel azért, hogy a tartalmat jogosult feltölteni, így a tartalmat készítő tekintetében is rendelkezik minden szükséges joggal. Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy harmadik személyeknek jogai nem sérülnek – sem tulajdonhoz való jog, sem személyiségi jog –, különösen a képmás és hangfelvételhez való jog-, sem szerzői/szomszédos jogai nem sérülnek. Tehát jelen szabályzat elfogadásával Felhasználó kijelenti, hogy harmadik személyek jogait nem sérti, és teljes körű jogosultsága van az adott tartalom ilyen jellegű felhasználására a Honlapra vonatkozó szabályok szerint. E tekintetben felhasználó vállalja, hogy amennyiben bármilyen harmadik személy az Adatkezelővel szemben a jelen szakaszban írtak megsértése miatt igényt érvényesít, úgy Felhasználó köteles helytállni. A jelen szakasz tekintetében a 10. pontban foglaltak is érvényesek. Amennyiben a Felhasználó a véleményét írja le, fórumot nyit, fórumbejegyzést tesz, és ehhez képet csatol, e tekintetben jelen pontban és a 10. pontban foglaltak irányadóak –, illetőleg annak láthatósága tekintetében a komment/fórum láthatósága irányadó. Adatkezelő kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy hírküldés, regisztráció során, esetleg feltöltött képeken lehetőség szerint személy ne legyen látható vagy legyen kitakarva, amennyiben nem a Felhasználót ábrázolja.

Felhasználói fiók

Felhasználó regisztrációkor jogosult fiókot létrehozni. A fiók a felhasználó adatait, általa beküldött híreket tartalmazza. A fiók tartalmából nyilvános: A beküldött hírek és a Beállításaim fül tartalma a fiókból nyilvános, azt a honlapra látogató bármely személy láthatja. Ezek tekintetében a jelen adatvédelmi szabályzatban foglaltak az irányadóak. A fenti fülekben szereplő adatokon kívül a Felhasználó más adatai terén ez a fiók nem nyilvános, azt más harmadik személy nem láthatja a Felhasználón, adatkezelőn és tárhelyszolgáltatón kívül.

Ügyfélszolgálat és műszaki hiba bejelentése:

Amennyiben az Érintettnek bármilyen jellegű kérdése vagy panasza van, azzal a [email protected] e-mail címen kapcsolatba léphet az Adatkezelővel.

Hírlevél (direkt marketing)

Felhasználó előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása alapján Adatkezelő jogosult hírlevelet küldeni a Felhasználó részére. A hozzájárulásra külön jelölőnégyzet bejelölésével kerülhet sor. A felhasználó jogosult leiratkozni a hírlevélről – a Hírlevélben szereplő leiratkozó linken–, illetőleg az Adatkezelőnek eljuttatott e-mail üzenet útján, amelyben kéri a hírlevélről leiratkozást. Postai úton is lehetőség van a leiratkozásra az Adatkezelő székhelyére címzett levéllel. A hírlevélre feliratkozáshoz nem szükséges az érintettnek regisztrálnia. A hírlevél 3. személyek hirdetéseit/reklámját is tartalmazhatja, illetőleg az Adatkezelő társaság szolgáltatásaira, tevékenységére vonatkozó információkat.

A Hozzájáruló nyilatkozat tartalmazza a nyilatkozó nevét, illetve – amennyiben a reklám, amelyre a hozzájárulás vonatkozik, csak meghatározott életkorú személyek számára közölhető – születési helyét és idejét, továbbá azoknak a személyes adatoknak a körét, amelyek kezeléséhez a nyilatkozó hozzájárul, valamint a hozzájárulás önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történő kifejezését.

A fentiek szerinti hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét és minden egyéb személyes adatát az Adatkezelő haladéktalanul törli és részére reklámot az Adatkezelő ezen módon a továbbiakban nem közöl. 

Adatkezelő az ilyen hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

A visszavonásra, megtiltásra postai és elektronikus úton is lehetőség van, a jelen szabályzatban megadott Adatkezelői székhelyre és megjelölt e-mail címre – lsd. 3. pont. A nyilatkozatot tevő személynek egyértelműen azonosíthatónak kell lennie.

Az adatkezelés időtartama: az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig tart. 

Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy nem tartoznak a jelen pont szerinti kommunikáció körébe Adatkezelő által, a szolgáltatások igénybevétele kapcsán küldött rendszerüzenetek, amelyek közlése a Felhasználó érdekében szükséges, vagy a szolgáltatások igénybevételére vonatkozó, vagy azzal kapcsolatos információt tartalmaznak, vagy technikai jellegű tájékoztatást nyújtanak, vagy amelyek a jogviszony lényeges elemeire vonatkozó tájékoztatást tartalmaznak.

A Hírlevél küldője az IKO Digital Kft.

Adatkezelő tilalmi listát vezet a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név – és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX törvény 21.§ alapján, ahol azon személyek nevei és lakcímadatai szerepelnek - a jelen szabályzat szerint –, akik kérték az adott cél miatti kezelés megszüntetését, vagy esetleg a hírlevél tekintetében nem adtak hozzájárulást vagy adataik letiltásra kerültek – amennyiben az Adatkezelő igénybevett személyi adat és lakcímnyilvántartás szervétől vett át adatot a jogszabályokban meghatározott módon. Ennek célja, hogy az itt szereplők adatai ne kerüljenek többet átvételre és velük újra kapcsolatfelvétel ne legyen. E tekintetben az Adatkezelő biztosítja, hogy a szükséges mértékig használja fel az adatokat, amely a fentiekben került részletezésre, nem kapcsolja össze más állománnyal, más célra nem használja fel, és biztosítja az Érintettek jogainak gyakorlását a jogszabályok és jelen szabályzatban foglaltak szerint.

Amennyiben a Honlapon regisztráló, hírlevélre feliratkozó, más módon adatait megadó személy kéri adatainak törlését, vagy megtiltja hírlevél küldését stb., annak megtörténtéről az Adatkezelő elektronikus levél útján – írásban - tájékoztatja az Érintettet.

5. Az adatkezelés időtartama

Az adatok kezelése a regisztrációval, hírlevélre feliratkozással, hír beküldéssel – ide nem értve a technikai adatokat, amelyek a Honlap látogatásával - kezdődik és a hozzájárulás visszavonásáig (azaz a törlés kéréséig az Érintett által) tart. A regisztráció törlése egyenértékű a törlés kérésével.

Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy az adatait kizárólag a fentiekben meghatározott célokból és célok érdekében, mértékig és ideig kezeli. Az érintett bármikor kérelmezheti:
a) a tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről,
b) a személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) a személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

A törlésre irányuló szándék közlése az Adatkezelő székhelyére (1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 64-66.) történő, törlésre irányuló írásbeli nyilatkozat postai úton való elküldésével történik. A törlésre irányuló kérelemnek egyértelműnek kell lennie a törlendő adatokat és az Érintettet illetően. Amennyiben az Érintett kéri, akkor kérelme kézhezvételét követő 25 napon belül Adatkezelő törli az adatbázisból az Érintett minden adatát, amelyről az Érintettet a törlésre irányuló kérelemben megjelölt értesítési címen írásban tájékoztatja. A törlésre irányuló szándékot a fentiek betartásával elektronikus úton is kérelmezheti az Érintett a 3. pontban megjelölt elektronikus levelezési címre küldött kérelemmel.

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

6. Az adatokat megismerők személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az Adatkezelő Honlap működtetését, üzemeltetését ellátó munkatársai, megbízottjai, teljesítési segédjei, alvállalkozói (a továbbiakban: közreműködő) jogosultak megismerni a feltöltött adatokat. Ezen adatokat Adatkezelő, illetve Adatkezelő belső munkatársai nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át.

Harmadik személyek részére az adatok nyereményjáték esetén kerülnek továbbításra, a nyereményt felajánló személynek a nyereményjáték szabályzatban foglaltak szerint. Jelen szabályzatban meghatározott esetekben harmadik személyek láthatják az Érintett feltöltött adatait.

A fentieken túl az Érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor. Ilyen esetben az Érintettet előzetesen tájékoztatja, és tőle hozzájárulást kér az Adatkezelő, és a szükséges hatósági bejelentéseket megteszi.

Az adatok feldolgozását maga az Adatkezelő végzi (azzal, hogy 3. pontban megjelölt tárhelyszolgáltatóval rendelkezik).

7. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek

7.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok módosítását.

Az Adatkezelő az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, kérdésre a tárhelyszolgáltatóról, az adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozóról, adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, és egyéb, a jogszabályba meghatározott adatról, témáról, adatvédelmi incidens esetén annak körülményeiről, hatásairól, elhárításra megtett intézkedésről. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 25 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelő munkatársához fordulhat a fentiekben megjelölt elérhetőségeken keresztül.

Amennyiben bármilyen panasza van az Érintettnek, azzal jogosult az Adatkezelőhöz fordulni.

7.2. Érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását

Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni a fentiekben megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Továbbá az Érintett bármikor jogosult törölni a regisztrációját. Adatkezelő a fentiek szerinti határidőben törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.

Az Érintett kérheti továbbá adatainak zárolását. Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították (amennyiben ilyen előfordul a jelen szabályzatban foglaltak megtartása mellett). Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait, az elutasításról a jogszabály szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot értesíti.

7.3. Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmező Érintettet írásban tájékoztatja.

7.4. Jogérvényesítés és jogorvoslat az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

Az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy Bíróság előtt (A per – az érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható) érvényesítheti jogait.

8. E-mail címek kezelése

Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek kezelésének jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel.

Az e-mail címek kezelésére elsősorban az Érintett azonosítása, a regisztrációja, hír beküldés, hírlevélre feliratkozása kapcsán kerül sor.

A regisztrációkor, hírlevélre feliratkozáskor, hír beküldésekor megadott e-mail cím alapján Adatkezelő jogosult kapcsolatba lépni Érintettel. Az elektronikus levelezési cím – e-mail cím – alapján Adatkezelő jogosult szükség esetén, jogsértés, kérdés, hír beküldés esetén kapcsolatba lépni az Érintettel.

9. Adatbiztonság

Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítja az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását (mindent megtesz, ami szükséges a titok- és adatvédelemi szabályok érvényre juttatásához). Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan – fentiekben meghatározott - harmadik személyt, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja (a fentiek betartásával) vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

A Felhasználó elősegítheti az adatok biztonságban létét azzal, hogy gyakori jelszócserével, nehezen kitalálható jelszavak megadásával és biztonságos böngészőprogram használatával megteszi a megfelelő lépéseket az interneten keresztül elküldött személyes adatainak védelme érdekében.

10. Feltöltött tartalomért, kommentért, véleményért való felelősség

Az Érintett által feltöltött tartalom, kép, komment, vélemény, és az ahhoz kapcsolódóan feltöltött adat (a továbbiakban: Tartalom):
- nem sértheti más szerzői vagy szomszédos jogait, egyéb jogait (személyiségi, személyhez fűződő jogok, stb.)
- nem lehet olyan, ami faji, nemzetiségi, vallási, nemi vagy politikai ellentéteket szít, illetve súlyos vagy széleskörű ellenállást vált ki,
- nem bátoríthat egészségre ártalmas anyagok használatára,
- nem tartalmazhat bűncselekményre felbujtást,
- nem tartalmazhat jogosulatlan vagy tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat,
- nem sérthet jó hírnevet, névviselési jogot, képmáshoz való jogot vagy más személyhez fűződő, vagy emberi méltóságot,
- nem sérthet védjegyoltalmat, vagy más földrajzi árujelzés oltalmát
- nem tartalmazhat tiltott reklámot, vagy nem sértheti a reklámokra és elektronikus hirdetésekre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket
- illetve nem ütközhet egyéb jogszabály rendelkezéseibe.

Érintett felelős azért a tartalomért, amit a Honlapra feltölt.

Adatkezelő kizárja felelősségét a tartalommal való bármely igényérvényesítés esetén, a tartalmat feltöltő Felhasználó a feltöltéssel korlátlan szavatosságot és helytállási kötelezettséget vállal bármely jogszabálysértés vagy egyéb igényérvényesítés miatt eljáró szervektől, vagy harmadik személyektől érkező igények esetére, egyben a tartalom feltöltése előtt Érintett köteles gondoskodni a tartalom közzétételéhez szükséges minden engedély és jogosultság megszerzéséről. 

Amennyiben az Érintett magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság Adatkezelővel szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, Érintett köteles minden Adatkezelő által megkövetelt intézkedést megtenni és Adatkezelőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami Adatkezelőt, vagy más harmadik személyt az Érintett bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben ér.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jogsértő tartalmat haladéktalanul (legkorábban harmadik személy jelzésétől számított 2 munkanapon belül) eltávolítsa, és az így regisztrált személy regisztrációját törölje. A törlés nem érinti az Érintett jogi felelősségét. Adatkezelő jogosult haladéktalanul törölni azon felhasználót, aki a jelen szabályzatot, más a Honlapon lévő szabályzatot vagy a jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit megszegi.

A vélemények és kommentek és a fórum tekintetében Adatkezelő az Ektv. (2001 évi CVIII. törvény) szerinti közvetítő szolgáltatónak minősül (tárhely szolgáltató).

Fórum

A Honlapon továbbá lehetőség van egy megadott témakörön – fórum - belüli véleménynyilvánításra is, amelyre a jelen 10. szakaszban foglaltak is vonatkoznak.

A Fórum tekintetében mind Adatkezelő, mind pedig a Felhasználó jogosult témát megnyitni. A téma megnyitás tekintetében egyéb szabályokat az Adatkezelő megállapíthat, és azokat rögzítheti külön a Honlapon, vagy máshol valamelyik szabályzatban is. A téma megjelölése, elnevezése meg kell, hogy feleljen a vonatkozó jogszabályoknak, nem lehet sértő harmadik személyekre nézve. E tekintetben a jelen 10. pontban írtak irányadóak – ideértve a vélemény tekintetében meghatározott szabályokat.

Üzenetküldés

Amennyiben a Honlapon lehetőség van üzenet küldésére másik felhasználónak, arra a jelen 10. pontban foglaltak az irányadóak. Az üzenet láthatósága: privát, csak a címzett személy láthatja. A felhasználó ezúton is hozzájárul ahhoz, hogy részére üzenetet küldjenek harmadik személyek. Ezen üzenetek tekintetében az Adatkezelőnek nincsen felelőssége, azért az üzenet küldője felel.

A vélemény, fórum, tekintetében egyaránt betartandó a Felhasználó által:

tilos a hirdetés, a spam (kéretlen elektronikus reklámüzenet), a flood (témához nem kapcsolódó és/vagy nagyszámú, nem releváns hozzászólás), és tilos a hirdetéses jellegű link

11. Egyéb rendelkezések, kiskorúak védelme

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzat az Érintettek Honlap felületén keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett a Honlap használatával/látogatásával ráutaló magatartással, vagy annak külön feltüntetett jelölőnégyzet elfogadásával elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

A korlátozottan cselekvőképes, cselekvőképtelen kiskorúak nyilatkozataihoz törvényes képviselőik nyilatkozata vagy jóváhagyása szükséges. A Polgári Törvénykönyvnek meg nem felelő - kiskorúak által tett - nyilatkozatok a Polgári Törvénykönyv szerint minősülnek, figyelembe véve az Info. törv. vonatkozó rendelkezéseit. Felek kifejezetten rögzítik, hogy nyereményjátékban csak 18 év feletti személy vehet részt, illetőleg hírt is kizárólag 18 év feletti személy küldhet be. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a hirdetési szabályzatban és a nyereményjáték szabályzatban foglaltak szerint, és jelen szabályzat alapján, amennyiben tudomására jut, hogy 18 év alatti személy vesz részt a nyereményjátékban vagy ad fel hirdetést, törölje az adott személy adatait, illetőleg a vonatkozó szabályzatok megszegésére tekintettel akár a létrehozott fiókot, regisztrációt, hirdetést is.

12. Külső szolgáltatók

A Társaság egyes szolgáltatásainak igénybevétele során regisztrációt és belépést könnyítő külső szolgáltatókkal is együttműködhet. (pl. Facebook Inc., Google Inc., a továbbiakban: „Külső szolgáltató”). A Külső szolgáltatók rendszereiben az ott megadott adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi irányelvei az irányadók. Az Adatkezelő által kapott (általa fentiekben írt kezelt körben) adatokat a jelen szabályzat szerint kezeli.

Az egyes szolgáltatások keretében elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon megosztott tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő Külső szolgáltató minősül a Személyes adatok kezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadó. Ilyen külső közvetítő szolgáltatások például: Facebook, Google, Pinterest, Tumblr, Twitter.

13. Alkalmazott jogszabályok

A jelen szabályzatban nem vagy nem teljes körűen szabályozott kérdések tekintetében:
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
- 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,
- az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
- a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény,
- a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név – és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX törvény,
- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.
- egyéb vonatkozó jogszabály rendelkezései irányadóak.

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató hatályba lépésének ideje: 2016. augusztus 1.